Služby

Vyhotovujem :
- geometrické plány
- polohopisné a výškopisné plány
- vytyčovanie stavieb
- výpočet kubatúry
- poradenská činnosť v oblasti geodézie a katastra